3.1 Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες στο Πλαίσιο Έργων Τρίτων

Αφορά στα δημόσια τεχνικά έργα τρίτων που χρηματοδοτούνται είτε από το ΕΣΠΑ, είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης (Εθνικοί Πόροι Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κλπ), στα οποία απαιτείται η δημιουργία υποέργου αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών για την παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών, την ενδεχόμενη σωστική ανασκαφική έρευνα, καθώς και τις εργασίες συντήρησης, ανάδειξης, προστασίας και δημοσίευσης των ευρημάτων.

3.2 Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες στο Πλαίσιο Μεγάλων Δημοσίων Έργων ή Επενδυτικών Προγραμμάτων

Αφορά Δημόσιες Υπηρεσίες, ιδιώτες, εταιρείες ή κοινοπραξίες εταιρειών που πρόκειται να διενεργήσουν Μεγάλα Δημόσια Έργα ή Επενδυτικά Προγράμματα (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία). Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στη διενέργεια και χρηματοδότηση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών για την παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών, την ενδεχόμενη σωστική ανασκαφική έρευνα, καθώς και τις εργασίες συντήρησης, ανάδειξης, προστασίας και δημοσίευσης των ευρημάτων, που αποκαλύπτονται κατά την εκτέλεση του έργου.

3.3 Συστηματική Αρχαιολογική Έρευνα

Απευθύνεται σε φορείς που δύνανται  να πραγματοποιήσουν συστηματική αρχαιολογική έρευνα στην Ελλάδα βάσει του άρθρου 36 και 38 του Ν. 3028/02 (Αρχαιολογική Υπηρεσία, επιστημονικοί, ερευνητικοί ή εκπαιδευτικοί οργανισμοί της ημεδαπής με εξειδίκευση στον τομέα της αρχαιολογικής ή παλαιοντολογικής έρευνας, ξένες αρχαιολογικές αποστολές ή σχολές που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα).

3.4 Επιχορήγηση Αρχαιολογικών Ερευνών στο Εξωτερικό

Απευθύνεται σε όποιον θέλει να ζητήσει χρηματοδότηση για τη διενέργεια ελληνικών ανασκαφών στο εξωτερικό.