1.1 Έγκριση : α) Οικοδομικού Αιτήματος, β) Αιτήματος Χωροθέτησης, Εγκατάστασης, Λειτουργίας Έργου ή Δραστηριότητας, γ) Περιβαλλοντικής Μελέτης

Απευθύνεται σε ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που θέλουν  να προβούν σε οικοδόμηση νέου κτιρίου, να  αποκαταστήσουν ή να επισκευάσουν υπάρχον ακίνητο, να κάνουν προσθήκες σε υπάρχον ακίνητο ή να διαμορφώσουν εξωτερικούς χώρους και το ακίνητο βρίσκεται εντός αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου ή μέσα σε ζώνη προστασίας ή πλησίον μνημείου.

Επίσης, απευθύνεται σε ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που θέλουν  να προβούν σε: εγκατάσταση Α.Π.Ε., εκμετάλλευση λατομείου, ή μεταλλείου, διενέργεια μεταλλευτικών ερευνών, εγκατάσταση ή λειτουργία βιοτεχνικής, βιομηχανικής ή εμπορικής επιχείρησης, εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, εκτέλεση λιμενικών έργων, απλή παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έργο ή δραστηριότητα, για την οποία απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

 

Επιπλέον, απευθύνεται σε άλλος φορείς του Δημοσίου που αποστέλλουν Περιβαλλοντικές μελέτες.

 

Συμπληρωματικά, αφορά στην έκδοση Απόφασης του Υπουργείου αναφορικά με την διατήρηση των αρχαιοτήτων που αποκαλύπτονται στο πλαίσιο οποιουδήποτε έργου ή δραστηριότητας, βάσει της ισχύουσας αρχαιολογικής νομοθεσίας.