6.1 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης

Απευθύνεται σε Περιφέρειες, Δήμους, νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας ή άλλους δημόσιους φορείς οι οποίοι προτίθενται να υπογράψουν σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να μελετήσουν ή να εκτελέσουν έργο προστασίας, συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης σε μνημείο, αρχαιολογικό χώρο ή στον περιβάλλοντα χώρο τους,  με την εποπτεία των υπηρεσιών του Υπουργείου.

6.2 Πολιτιστική Χορηγία

Απευθύνεται σε ιδιώτες, επιχειρήσεις ή άλλου είδους νομικά πρόσωπα που θέλουν να προβούν σε χρηματική ή άλλης μορφής οικονομική παροχή σε είδος, σε άυλα αγαθά ή υπηρεσίες, για την ενίσχυση της προστασίας και της ανάδειξης κινητών ή ακίνητων μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.