4.1 Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Εγγράφων με Ανάδοχο / άλλη Αρχή στο Πλαίσιο Υλοποίησης Έργου

Αφορά Αναδόχους Έργων (συνηθέστερα Έργων ΕΣΠΑ) που θέλουν να υποβάλλουν έγγραφα και μελέτες ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου.