5.1 Μελέτη Αρχαιολογικού ή Αρχιτεκτονικού Υλικού

Απευθύνεται σε ερευνητές/ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι στο πλαίσιο της επιστημονικής τους έρευνας επιθυμούν να μελετήσουν  κινητά ή ακίνητα μνημεία και εν γένει αρχαιολογικό ή αρχιτεκτονικό υλικό. Επίσης, σε φοιτητές οι οποίοι εκπονούν εργασίες υπό την επίβλεψη επιστημόνων εκπαιδευτικών ή ερευνητικών ιδρυμάτων που ειδικεύονται στα σχετικά πεδία.

5.2 Ανάλυση Αρχαιολογικού Υλικού

Απευθύνεται σε ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι στο πλαίσιο της επιστημονικής τους έρευνας επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αναλύσεις αρχαιολογικού υλικού. Επίσης, σε φοιτητές οι οποίοι εκπονούν εργασίες υπό την επίβλεψη επιστημόνων εκπαιδευτικών ή ερευνητικών ιδρυμάτων που ειδικεύονται στα σχετικά πεδία.