8.1 Συνήγορος του Πολίτη και άλλοι Ελεγκτικοί Μηχανισμοί

Αφορά σε υποβολή ερωτημάτων και αναφορών εκ μέρους του Συνηγόρου του Πολίτη και άλλων ελεγκτικών μηχανισμών (Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων) επί συγκεκριμένων υποθέσεων ιδιωτών ή ενεργειών της Διοίκησης.

8.2 Αίτηση Θεραπείας / Ιεραρχική Προσφυγή

Απευθύνεται σε ιδιώτες ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που διαφωνούν με την εκτελεστή διοικητική πράξη (Απόφαση) που εκδόθηκε κατόπιν γνωμοδότησης του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων ή του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, και θέλουν να ζητήσουν από τη διοικητική αρχή που εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), ή από την διοικητική αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).