2.1 Εργασίες σε Μνημεία Μεταγενέστερα του 1830

Απευθύνεται σε ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, κυρίους ή νομείς μνημείων μεταγενέστερων του 1830 και ακινήτων παλαιοτέρων των 100 ετών, χαρακτηρισμένων ως μνημείων, οι οποίοι θέλουν να κάνουν εργασίες αποκατάστασης / επισκευής του κτιρίου, να κάνουν προσθήκες ή να διαμορφώσουν τους εξωτερικούς τους χώρους.

Για αλλαγή χρήσης επιλέξατε τη διαδικασία 7.1.

2.2 Μελέτη Εργασιών σε Αρχαίο Μνημείο ή Αρχαιολογικό Χώρο / Ιστορικό Τόπο ή Νεώτερο Θρησκευτικό Μνημείο

Αφορά σε υποβολή μελέτης εργασιών σε αρχαίο μνημείο ή αρχαιολογικό χώρο ή ιστορικό τόπο ή νεώτερο θρησκευτικό μνημείο, προκειμένου αυτή να εγκριθεί από τις υπηρεσίες του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. .

2.3 Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης για την Εκτέλεση Εργασιών σε Αρχαίο Μνημείο ή Αρχαιολογικό Χώρο από Τρίτο Φορέα

Απευθύνεται σε ιδιώτες ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που θέλουν να προβούν σε εργασίες σε αρχαιολογικό χώρο ή μνημείο με δικά τους μέσα, κατόπιν εξασφάλισης της σύμφωνης γνώμης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. .

Το αίτημα εκτέλεσης του έργου υποβάλλεται είτε βάσει προϋπάρχουσας μελέτης είτε βάσει μελέτης που υποβάλλεται προς έγκριση (ή συντάσσεται σε συνεργασία με την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία).

2.4 Χαρακτηρισμός Μνημείου

Απευθύνεται σε ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχουν υπό την ιδιοκτησία τους, την κυριότητα τους ή τη νομή τους ακίνητο το οποίο είναι μεταγενέστερο του 1830 και θέλουν να χαρακτηριστεί μνημείο από τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Η πρόταση χαρακτηρισμού μπορεί να ξεκινάει αυτοβούλως και από τις υπηρεσίες του ΥΠΟΠΑΙΘ, για παράδειγμα σε περίπτωση που αφορά κτίριο θρησκευτικού χαρακτήρα.

Ο χαρακτηρισμός μπορεί να αφορά και κινητά που συνδέονται με ορισμένη χρήση του ακινήτου, τις χρήσεις που επιτρέπονται στον ιδιοκτήτη, κύριο ή νομέα του κτιρίου, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο ή στοιχεία αυτού.

2.5 Απαλλοτρίωση – Απευθείας Εξαγορά Ακινήτου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου

Απευθύνεται σε φορείς που διενεργούν συστηματικές αρχαιολογικές έρευνες βάσει του άρθρου 36  του Ν.3028/02 και προτίθενται να προβούν σε απευθείας εξαγορά ακινήτου/απαλλοτρίωση υπέρ του Ελληνικού δημοσίου με δαπάνες του φορέα.

 

2.6 Προστασία Ετοιμόρροπου Μνημείου

Απευθύνεται σε ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ιδιοκτήτες ακινήτων μεταγενέστερων του 1453, χαρακτηρισμένων ως μνημείων, τα οποία έχουν υποστεί επικίνδυνες βλάβες και είναι έτοιμα να καταρρεύσουν, προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα αποκατάστασης και άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.